Súčasti prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia:

Avšeobecná časť

  • písomný test z rozhľadu uchádzača vo všeobecných dejinách, v spoločenskom dianí, kultúre, médiách a v marketingovej komunikácii (15 bodov),
  • písomný test zo slovenského jazyka a literatúry (15 bodov).

Btalentová časť

  • vlastná tvorba podľa zadania z oblasti mediálnej alebo marketingovej komunikácie (30 bodov),
  • ústny pohovor (40 bodov).

Súčasťou prijímacej skúšky môže byť aj iná forma zistenia kreatívnych, organizačných a rozhodovacích schopností uchádzača o štúdium.

Súčasťou ústneho pohovoru môže byť aj test alebo iná forma zistenia jazykových schopností uchádzača, a to najmä z anglického alebo nemeckého jazyka, ktorý je povinnou súčasťou obsahu štúdia.

Prijímacie skúšky na všetky študijné programy sú spoločné vo všeobecnej časti, avšak pre jednotlivé študijné programy sa obsah skúšky odlišuje v talentovej časti.

Úlohou všeobecnej časti je zistiť vzdelanostnú úroveň uchádzača, jeho základný rozhľad vo všeobecných dejinách, spoločenskom dianí, kultúre, médiách a v reklame a marketingovej komunikácii.

Úlohou talentovej časti je preveriť kreatívne predpoklady uchádzača, jeho schopnosť formulovať a argumentovať svoje názory, jeho štylistické schopnosti a spôsobilosť na verejné vystupovanie. Vlastná tvorba podľa zadania na prijímacej skúške je zároveň aj východiskom pre diskusiu na ústnom pohovore.

Úlohou ústneho pohovoru je najmä zistiť motiváciu uchádzača o štúdium, preveriť jeho schopnosť vyjadrovať sa k zvolenej téme, diskutovať a reagovať na otázky, ako aj schopnosť uchádzača zvládať rozličné modelové situácie príznačné pre procesy mediálnej a marketingovej komunikácie.

Prijímacie skúšky

Všetky súčasti skúšky sú hodnotené podľa bodovacieho systému. Za každú súčasť skúšky získa uchádzač príslušné bodové hodnotenie. V prípade testov je pri každej otázke uvedená aj bodová hodnota správnej odpovede a výsledok skúšky je súčtom získaných bodov za správne odpovede. V prípade talentovej časti sa výsledok skúšky v počte bodov rovná aritmetickému priemeru hodnotenia všetkých hodnotiteľov – členov komisie.

Uchádzač môže ako nepovinnú prílohu prihlášky poslať aj ukážky svojich autorských prác a výstupy z vlastnej kreatívnej činnosti – publikované alebo v rukopisoch. Ukážky sa posielajú v tlačenej alebo digitalizovanej podobe (textový, grafický, zvukový alebo audiovizuálny formát). Ukážky majú informatívnu a prezentačnú funkciu, nie sú predmetom bodového hodnotenia ako súčasť prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo – písomné testy a vlastná tvorba podľa zadania. Druhé kolo – prezentácia uchádzača a ústny pohovor. Komisia po vyhodnotení prvého kola určí podľa bodového hodnotenia tých uchádzačov, ktorí postúpia do druhého kola. Podmienkou postupu do druhého kola je zisk najmenej 50 % maximálneho počtu – t. j. 30 bodov z prvého kola. Výsledný súčet všetkých získaných bodov určí konečné poradie jednotlivých uchádzačov. Uchádzači budú prijatí podľa poradia, pričom prijatý môže byť len ten uchádzač, ktorý absolvuje obidve kolá prijímacej skúšky a získa v celkovom súčte najmenej 50 bodov.

Odporúčaná literatúra:

  • Caltíková, M.: Slovenský jazyk a literatúra – Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Nitra: Enigma, 2014, 369 s. ISBN 978-80-89132-93-5.
  • Grycz, I.: Malý masmediálny slovník. Bratislava: Kniha – spoločník, 2000. 202 s. ISBN 80-88814-13-8.
  • Horňák, P.: Nová abeceda reklamy. Bratislava: Central European Advertising, 2003. 298 s. ISBN 80-967950-5-8.
  • Reifová I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.