Bakalárske štúdium

Prihláška na bakalárske štúdium

Prihlášku je potrebné poslať na adresu:
AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Zámocká 34, 811 01 Bratislava

V prihláške je potrebné uviesť kód absolvovanej strednej školy ako i kód študijného odboru.

Povinné prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

  • štruktúrovaný životopis,
  • maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia).

 

Magisterské štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihlášku je potrebné poslať na adresu:
AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Zámocká 34, 811 01 Bratislava

Povinné prílohy k prihláške na magisterské štúdium:

  • štruktúrovaný životopis,
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia (potvrdený štúdijným oddelením absolvovanej vysokej školy),
  • diplom a dodatok k diplomu (úradne overené fotokópie).