Prijatí uchádzači na I. stupni štúdia (Bc.) platia školné vo výške 1.998,- EUR za jeden ročník štúdia.
Prijatí uchádzači na II. stupni štúdia (Mgr.) platia školné vo výške 2.000,- EUR za jeden ročník štúdia.
Prijímacia skúška je bezplatná.

Školné je potrebné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet AM n. o.
SK36 1111 0000 0013 7778 3003
(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky)

Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo študenta, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta.