Študijný program:  Mediálne štúdiá

Študijný odbor: 3.2.3. Masmediálne štúdiá
Stupeň štúdia: II. stupeň, magisterské štúdium
Forma štúdia: denné, externé, dištančné
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denné), 3 roky (externé)
Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)
V študijnom programe je po ukončení štúdia a získaní titulu Mgr. možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr.

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Mediálne štúdiá (2. stupeň) v rámci študijného odboru 3.2.3. Masmediálne štúdiá majú na základe teoretických vedomostí a praktických zručností všetky predpoklady uplatniť sa v médiách, reklamných a PR agentúrach tak, že v krátkom čase po skončení štúdia môžu zastávať funkcie, v ktorých sa vyžaduje nielen vysoká miera kreativity, ale aj manažérske predpoklady, riadiace schopnosti a kvalifikované rozhodnutia.

Predpokladá sa, že uchádzač o magisterské štúdium ukončil prvostupňové štúdium (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky) v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Študijný program Mediálne štúdiá sa na magisterskom stupni orientuje na ďalšie prehlbovanie získaných poznatkov a osvojených zručností z bakalárskeho stupňa, pričom na rozdiel od bakalárskeho stupňa sa v magisterskom štúdiu kladie dôraz na konceptuálny a kontextový prístup a na osvojovanie si vedomostí a rozvoj individuálnych schopností študenta v širších súvislostiach (historických, spoločenských, politických, ekonomických). Z tohto hľadiska je dôležité prepojenie odborne zameraných predmetov študijného programu s vybratými predmetmi z oblasti spoločenských a ekonomických vied, pričom pre obsah štúdia je charakteristické vyvážené zastúpenie praktických predmetov a predmetov z oblasti aktuálneho vedeckého výskumu médií a verejnej mienky. Z hľadiska praxe je dôležité pôsobenie študentov v oblasti mediálneho výskumu, mediálnej výchovy, programovej skladby elektronických médií alebo obsahových konceptov tlačených médií. Aj v tejto úrovni praktického pôsobenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou štúdia, je zreteľné odlíšenie obsahu magisterského stupňa od bakalárskeho.

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) mediálnych štúdií:

 • na základe poznatkov z teórie médií tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,
 • dokáže vytvárať koncepčné obsahové riešenia jednotlivých druhov médií a aplikovať tieto riešenia v praxi,
 • je schopný spolupracovať na konceptoch finančného zabepečenia činností a procesov mediálnych organizácií a spolupodieľať sa na ich efektívnom riadení,
 • preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s tvorbou v jednotlivých typoch médií,
 • dokáže anticipovať vývojové tendencie médií a má predpoklady pôsobiť v pedagogickom procese,
 • pozná základné princípy mediálnej a kultúrnej politiky, je zorientovaný v legislatíve a mediálnych systémoch v slovenskom aj európskom kontexte,
 • je schopný teoretickej reflexie študovanej problematiky a má odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti mediálneho výskumu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) mediálnych štúdií získa schopnosť:

 • pôsobiť samostatne, motivovať aj viesť svojich spolupracovníkov,
 • vytvárať kreatívne koncepčné riešenia pre jednotlivé druhy médií, aplikovať tieto riešenia v praxi a vyhodnocovať ich efektivitu,
 • samostatne prijímať dôležité rozhodnutia,
 • samostatne i ako vedúci kolektívu vytvárať komunikačné stratégie, reklamné kampane a všetky ďalšie produkty, ktorých tvorbu si teoreticky i prakticky osvojil počas štúdia,
 • pôsobiť v manažmente médií, reklamných, kreatívnych, mediálnych i PR agentúr,
 • z odborného pohľadu posudzovať úroveň komunikátov rôznych žánrov v rôznych médiách a vytvárať aj publikovať odborné texty v oblasti mediálnej reflexie,
 • získané vedomosti mu umožňujú pôsobiť v pedagogickom procese, vo verejnej správe alebo v oblasti mediálnej výchovy a odborného výskumu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) mediálnych štúdií

 • pozná komunikáciu v štátnej správe a vie sa v nej uplatniť
 • pozná externú i internú firemnú komunikáciu a vie sa v nej uplatniť
 • ovláda nové technológie v médiách a vie ich uplatniť v praxi

 

Štátna skúška

Obhajoba diplomovej práce (spolu s abstraktom v anglickom jazyku), rozsah práce min. 55 – 65 strán, práca má preukázať spôsobilosť riešiť otázky histórie, teórie a praxe médií

Komisionálna skúška z odboru Mediálne štúdiá v predmetoch:

 • Všeobecná teória médií
 • Sociológia a výskum médií
 • Manažment médií a marketing

Rigorózna skúška

Rigorózne konanie upravuje Smernica AM v Bratislave, ktorú prerokovali Vedecká rada, Akademický senát a Správna rada Akadémie médií.

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce (plus abstrakt v anglickom jazyku), má mať 80 – 100 strán. Absolvent magisterského študijného programu v nej preukazuje, že je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, zároveň je schopný tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať v praxi.

Súčasťou rigoróznej skúšky je skúška z jedného povinného predmetu a dvoch voliteľných predmetov, ktoré si uchádzač môže vybrať zo štyroch možností.

Rigorózna práca musí obsahovať pôvodné výsledky a jej súčasťou môže byť aj pôvodné autorské dielo, ktoré originálnym spôsobom rozvíja zaužívané postupy v mediálnej či marketingovej komunikácii, prípadne je prínosom pre nové postupy v mediálnom manažmente. Rigorózna práca je v slovenskom jazyku. Na základe žiadosti uchádzača a so súhlasom rektora môže byť aj v inom jazyku. Je neprípustné, aby uchádzač ako rigoróznu prácu predložil diplomovú prácu.

Povinné predmety:

 • Teória médií 1
 • Manažment médií 1
 • Sociológia médií
 • Mediálna politika
 • Teória médií 2
 • Manažment médií 2
 • Mediálny výskum
 • Teória štátu a práva
 • Diplomový seminár 1
 • Legislatíva v médiách, reklame a marketingu
 • Diplomový seminár 2
 • Nové trendy v marketingovej komunikácii
 • Etika médií a marketingovej komunikácie
 • Interkultúrna komunikácia
 • Dane a daňová politika
 • Diplomová práca

Povinne voliteľné predmety:

 • Manažérske koncepty v TV a rozhlase 1
 • Manažérske koncepty v printových a nových médiách 1
 • Manažérske koncepty vo filme a reklame 1
 • Transformácia médií v krajinách V4
 • Mediálna a marketingová prax 1
 • Manažérske koncepty v TV a rozhlase 2
 • Manažérske koncepty v printových a nových médiách 2
 • Manažérske koncepty vo filme a reklame 2
 • Mediálna a marketingová prax 2
 • Filozofia médií a komunikácie
 • Komunikačné stratégie
 • Obrazový design médií
 • Mediálna a marketingová prax 3
 • Stratégie mediálnej organizácie
 • Stratégie reklamnej agentúry
 • Etiketa a protokol
 • Kritické myslenie v médiách
 • Autorské právo

Výberové predmety:

 • Práca hovorcu
 • Novinár vo vojnovom konflikte
 • Osobnosti médií 1
 • Kultúra sociálnej siete
 • Digitálny marketing
 • Manažment značky
 • Osobnosti médií 2
 • Film a televízia so zameraním na výber akvizícií a tvorbu formátov
 • Reklamná a mediálna kampaň
 • Didaktika mediálnej komunikácie
 • Geopolitika a žurnalistika
 • Umelecká kritika a reflexia
 • Marketing cieľových skupín

Pozrieť informačné listy Mediálnych štúdií