Mediálna komunikácia

Profil absolventa študijného programu Mediálna komunikácia

Štúdium v študijnom odbore 3.2.3 – masmediálne štúdiá sa v dvoch študijných programoch (mediálna komunikácia a marketingová komunikácia) orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach alebo v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou. Základom štúdia je spojenie teoretických predmetov s praktickým výkonom mediálnej a marketingovej komunikácie v zameraní na rozvoj individuálnej kreativity študenta a jeho komunikačných ako i argumentačných schopností. V základnom zameraní štúdia je pozornosť zameraná na spájanie individuálnej kreativity, autorskej činnosti, komunikačnej aktivity a praktických zručností v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie.

Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procesoch mediálnej a marketingovej komunikácie, podporovať praktické znalosti a rozvíjať individuálne zručnosti v oblasti autorských činností, redaktorskej práce v tlači, v rozhlase, v televízii a v nových médiách, trénovať vystupovanie pred kamerou, mikrofónom alebo na tlačových besedách či iných verejných podujatiach.

Cieľom štúdia je rovnako snaha viesť študentov k zvyšovaniu všeobecného rozhľadu v spoločenskom a politickom dianí, rozvíjať ich schopnosti výberu a spracovania faktov, údajov aj informácií a sprostredkúvať informácie v mediálnej alebo v marketingovej komunikácii.

Štúdium má pripraviť absolventov na profesionálne pôsobenie v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie, v kreatívnom priemysle alebo v inej príbuznej oblasti, a to na úrovni redaktorskej, autorskej, kreatívnej, výkonnej alebo organizačnej.

Povinné predmety

 • Úvod do štúdia médií 1
 • Žurnalistické žánre v printových médiách
 • Dejiny mediálnej komunikácie
 • Pravopisné praktikum
 • Štylistika 1
 • Dejiny reklamy
 • Úvod do štúdia médií 2
 • Verejná politika a správa
 • Mediálna prax 1
 • Žurnalistické žánre v elektronických médiách
 • Online žurnalistika
 • Mediálna prax 2
 • Psychológia komunikácie
 • Štylistika 2
 • Základy politológie
 • Mediálna prax 3
 • Komunikácia na internete
 • Mediálne právo
 • Tvorivé písanie 1
 • Mediálna prax 4
 • Bakalársky seminár
 • Tvorivé písanie 2
 • Rétorika a neverbálna komunikácia
 • Teória masovej komunikácie
 • Základy manažmentu

Povinne voliteľné predmety

 • Redigovanie v printových médiách
 • Ateliér – periodická tlač
 • Ateliér – novinár v teréne / printové médiá
 • Redigovanie v elektronických médiách
 • Ateliér – novinár v teréne / elektronické médiá
 • Ateliér – televízia
 • Ateliér – fotografia
 • Technika a technológia v procese tvorby v elektronických médiách – rozhlas a TV
 • Ateliér – spravodajská agentúra
 • Ateliér – rozhlas
 • Ateliér – audiovizuálna reč
 • Ateliér – novinár v teréne / elektronické médiá
 • Public relations
 • Televízny dokument
 • Moderovanie
 • Typografia a polygrafia
 • Investigatívna žurnalistika

Výberové predmety

 • Dejiny umenia
 • Svetový jazyk 1
 • Výtvarné praktikum
 • Svetový jazyk 2
 • Politický marketing
 • Počítačová grafika
 • Svetový jazyk 3
 • Firemná komunikácia
 • Svetový jazyk 4
 • Procesy európskej politiky integrácie
 • Komunikácia štátnej správy
 • Tvorivá fotografia

Pozrieť informačné listy Mediálnej komunikácie

 

Marketingová komunikácia

Profil absolventa študijného programu Marketingová komunikácia

Štúdium v študijnom odbore 3.2.3 – masmediálne štúdiá sa v dvoch študijných programoch (mediálna komunikácia a marketingová komunikácia) orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach alebo v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou. Základom štúdia je spojenie teoretických predmetov s praktickým výkonom mediálnej a marketingovej komunikácie v zameraní na rozvoj individuálnej kreativity študenta a jeho komunikačných ako i argumentačných schopností. V základnom zameraní štúdia je pozornosť zameraná na spájanie individuálnej kreativity, autorskej činnosti, komunikačnej aktivity a praktických zručností v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie.

Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procesoch mediálnej a marketingovej komunikácie, podporovať praktické znalosti a rozvíjať individuálne zručnosti v oblasti autorských činností, redaktorskej práce v tlači, v rozhlase, v televízii a v nových médiách, trénovať vystupovanie pred kamerou, mikrofónom alebo na tlačových besedách či iných verejných podujatiach.

Cieľom štúdia je rovnako snaha viesť študentov k zvyšovaniu všeobecného rozhľadu v spoločenskom a politickom dianí, rozvíjať ich schopnosti výberu a spracovania faktov, údajov aj informácií a sprostredkúvať informácie v mediálnej alebo v marketingovej komunikácii.

Štúdium má pripraviť absolventov na profesionálne pôsobenie v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie, v kreatívnom priemysle alebo v inej príbuznej oblasti, a to na úrovni redaktorskej, autorskej, kreatívnej, výkonnej alebo organizačnej.

Povinné predmety

 • Úvod do štúdia médií 1
 • Žurnalistické žánre v printových médiách
 • Dejiny reklamy
 • Pravopisné praktikum
 • Marketing
 • Dejiny mediálnej komunikácie
 • Úvod do štúdia médií 2
 • Reklama a právo
 • Teória marketingovej komunikácie
 • Žurnalistické žánre v elektronických médiách
 • Jazyk a štýl reklamy
 • Prostriedky marketingovej komunikácie 1
 • Psychológia komunikácie
 • Tvorivé písanie 1
 • Corporate Identity
 • Prostriedky marketingovej komunikácie 2
 • Tvorivé písanie 2
 • Reklamné agentúry – tvorba reklamnej kampane
 • Bakalársky seminár
 • Public relations
 • Odborné praktikum v cvičnej reklamnej agentúre
 • Prostriedky marketingovej komunikácie 3
 • Základy manažmentu
 • Odborné praktikum v profesionálnej reklamnej agentúre

Povinne voliteľné predmety

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a sociálny marketing
 • Dejiny umenia
 • Reklama v elektronických médiách
 • Výtvarné praktikum
 • Tlačená a tlačová reklama
 • Politický marketing
 • Počítačová grafika
 • Reklamná fotografia
 • Animácia v reklame
 • Marketingový plán v ére nových médií
 • Komunikácia s verejnosťou
 • Direct Marketing
 • Marketing vo vyhľadávačoch
 • Neurolingvistické programovanie v marketingovej komunikácii
 • Typografia a polygrafia
 • Komunikácia s klientom v marketingu

Výberové predmety

 • Nové formy a prostriedky marketingovej komunikácie
 • Svetový jazyk 1
 • Reklamné festivaly
 • Svetový jazyk 2
 • Vonkajšia reklama
 • Svetový jazyk 3
 • Semiotika reklamy
 • Svetový jazyk 4
 • Mobilný marketing a m-commerce
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Sieťový marketing

Pozrieť informačné listy Marketingovej komunikácie