Základné podmienky a predpoklady pre štúdium

 

Základné podmienky prijatia uchádzača na bakalársky stupeň štúdia sú:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • ovládanie anglického, respektíve nemeckého jazyka na pokročilej úrovni,
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

 

Základné individuálne predpoklady študenta pre štúdium sú najmä:

 • kreatívne myslenie,
 • dokonalá znalosť slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť anglického, respektíve nemeckého jazyka na pokročilej úrovni,
 • štylistické schopnosti,
 • orientácia v dejinách slovenskej literatúry, kultúry a vo všeobecných dejinách,
 • schopnosť tímovej spolupráce a rozhodovania,
 • schopnosť vytvárať a interpretovať žurnalistické a reklamné texty,
 • vyjadrovacie a prezentačné schopnosti,
 • zručnosť v práci s textovými programami alebo s grafickými programami,
 • základná orientácia v súvisiacich disciplínach (politológia, ekonómia, kulturológia, psychológia, ekonómia, dejiny umenia, audiovizuálna kultúra v študijnom programe marketingová komunikácia, právo v študijnom programe mediálna komunikácia).