PROGRAM

ERASMUS+ je program Európskej únie (EÚ) na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. EÚ už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničnej inštitúcii alebo organizácii vysokoškolského vzdelávania v Európe. Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta. Program sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry. Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou. Tieto možnosti sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi krajinami účastniacimi sa programupartnerskými krajinami. Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je možné si zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Obdobie, ktoré účastníci strávia štúdiom v krajine účastniacej sa programu, je možné skombinovať so stážou, čo je mimoriadne výhodné v prípade možného vstupu na pracovný trh. Táto možnosť je dostupná pre študentov na bakalárskej a magisterskej úrovni a pre doktorandov. V prípade, že sa mobilita účastníkov týka krajín účastniacich sa programu, je možné využiť prístup k online jazykovej podpore Erasmus+ a naučiť sa jazyk, ktorý budú používať pri svojich štúdiách v zahraničí. Zdravotne znevýhodnení študenti Erasmus+ môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky. Študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 3 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov. Možnosť výmenného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžu študenti alebo stážisti využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

STÁŽE PRE ŠTUDENTOV

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov. Vďaka stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je možné si zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti, získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia, alebo sa lepšie pripraviť na vlastné podnikanie. Stáž Erasmus+ je možné skombinovať so študijným pobytom v zahraničí. Online jazyková podpora Erasmus+ pomôže účasníkovi naučiť sa jazyk používaný na jeho pracovisku. Stáž v zahraničí môže trvať minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacovMožnosť výmenného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžu študenti alebo stážisti využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu. Zahraničnej stáže sa môžu zúčastniť aj čerství absolventi, kedy sa stáž musí uskutočniť do jedného roka od ukončenia štúdia, pričom takáto prihláška musí byť podaná ešte v čase zapísania absolventa vo svojej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EQF). V prípade jednocyklového vzdelávania je možné v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

Viac informácií je možné získať priamo na stránkach programu TU.

SPRIEVODCA PROGRAMOM

PREHĽAD O PROGRAME

CHARTA ŠTUDENTA