30. júna 2017

Poďakovanie

V mene všetkých absolventov, ich rodičov a celého tímu Akadémie médií (AM), chcem týmto úprimne poďakovať riaditeľovi AM Mgr. Erikovi Mikurčíkovi, MBA za to, že svojimi manažérskymi rozhodnutiami, prístupom, vytrvalosťou a predovšetkým značnou finančnou investíciou umožnil, aby mohli študenti záverečných ročníkov úspešne ukončiť svoje niekoľkoročné štúdium na AM.

Zároveň týmto ďakujem Ing. Zuzane Kalmanovej, FCCA, MBA, vďaka ústretovosti ktorej mohli úspešní absolventi magisterského a bakalárskeho štúdia na AM, dôstojne absolvovať svoje slávnostné promócie priamo v Hoteli Carlton, ktorý svojou noblesou dozaista prispel k tejto výnimočnej udalosti.

V neposlednom rade patrí poďakovanie poverenému rektorovi AM JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL. M. a celému jeho tímu, za ich snahu, prístup a predovšetkým neuveriteľné pracovné nasadenie pri zabezpečení štátnych záverečných skúšok a finalizácii všetkých nevyhnutných administratívnych záležitostí spojených s ukončením štúdia na AM.

Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady AM, n. o.