4. septembra 2017

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nie je zamestnancom, riaditeľom, ani štatutárnym orgánom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n. o. (AM, n. o.) a ani povereným rektorom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM).

Nakoľko JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nezastupuje AM, n. o. ani AM, všetky úkony, ktoré v mene AM, n. o. alebo AM vykonáva, považujeme za protiprávne a nie sú pre AM, n. o. ani AM právne záväzné.

Funkcia štatutárneho zástupcu AM, n. o. bola JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. ukončená dňom 22.09.2016.

Poverenie na výkon funkcie a právomocí rektora AM bolo JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. zrušené dňa 30.06.2017.

Pracovný pomer JUDr. Ing. Petra Ošvátha, PhD., LL.M. na pozícii odborného asistenta AM skončil dňom 31.08.2017.

Správna rada AM, n. o.