Vitajte na Akadémii médií

Nápad založiť súkromnú mediálnu školu sa zrodil na pôde Slovenského syndikátu novinárov v lete 2006. Už o rok získala AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) akreditáciu pre dva bakalárske študijné programy – Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. Prvým študentom otvorila brány po udelení štátneho súhlasu v októbri 2011. Postupne pribudla akreditácia v magisterskom študijnom programe Mediálne štúdiá a rovnako právo vykonávať rigorózne konanie. Študijné programy a obsah predmetov boli vždy vytvárané a vyučované nielen významnými akademickými osobnosťami z oblasti mediálneho výskumu, ale aj uznávanými odborníkmi z praxe. V júni 2016 vstúpil do AM renomovaný strategický investor, čo predznamenalo novú etapu vo fungovaní školy – svieže nápady, budovanie špičkového technického zázemia ako i presídlenie do reprezentatívnych priestorov na Zámockej 34 v Bratislave.

AKADÉMIA MÉDIÍ V KOCKE

Trochu štatistiky nezaškodí, aj keď študenti pre nás nie sú len čísla. Každému poskytujeme vhodné podmienky pre rozvoj jeho silných individuálnych schopností.

  • 530 študentov
  • 113 absolventov
  • 394 študentov umiestnených do praxe
  • 76 pedagógov

Naša vízia a poslanie

Nové vedenie AM vypracovalo reálnu koncepciu, ktorá na rozdiel od iných vysokých škôl ponúka študentom konkurenčnú výhodu predovšetkým v individuálnom pedagogickom prístupe k študentom, vo vybudovaní technologicky moderného mediálneho pracoviska, jedinečnom prepojení štúdia s praxou (už od prvého ročníka), reálnom podnikateľskom inkubátore a predovšetkým kvalifikovanom ľudskom kapitále. AM v súčasnosti ponúka odborné vysokoškolské štúdium založené na moderných európskych štandardoch, proaktívnom prístupe akcentujúcom inovatívnosť a nové trendy v marketingovej komunikácii a informačno-komunikačných technológiách.

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Rektorát

RNDr.
Mária Mikurčíková

poverený rektor

Vedecká rada

Členovia Vedeckej rady AM

RNDr.
Mária Mikurčíková
predseda

prof. Dr.
Andrey Rikhter, Dr. Sc.

prof.
Nikolay Zhuk, DrSc.

prof.
Dmitry Strovsky, DrSc.

prof. JUDr.
Jozef Klimko, DrSc.

doc. PhDr.
Jozef Vatrál, PhD.

doc. Ing.
Peter Nižňanský, PhD.

doc. PhDr.
Ján Sand, CSc.

Mgr.
Kristián Čechmánek, PhD.

Mgr.
Peter Drobka, PhD.

JUDr.
Igor Turuk, LL.M., MBA

Ing.
Zuzana Kalmanová,
FCCA, MBA

Mgr.
Erik Mikurčík, MBA

Mgr.
Roman Lipták

Mgr.
Daniel Modrovský

Vedenie školy

Správna rada AM

Mgr.
Renáta Zahoráková
predseda

PhDr.
Danka Rajková

Ing.
Peter Prokopčák

Mgr.
Daniel Modrovský

JUDr.
Igor Turuk, LL.M., MBA

Dozorná rada AM

Ing.
Zuzana Kalmanová,
FCCA, MBA

Ing.
Dana Fučíková

Ing.
Richard Prokopčák

Štatutárny orgán AM

Mgr.
Erik Mikurčík, MBA
riaditeľ AM, n. o.

Zloženie Akademického senátu AM

Zamestnanecká časť

Študentská časť

katedra marketingovej komunikácie

vedúci katedry

doc. Ing.
Peter Nižňanský, PhD.
poverený vedením katedry

členovia katedry

prof.
Nikolay Zhuk, DrSc.
profesor

doc. Ing.
Peter Nižňanský, PhD.
docent

Ing.
Ľubomír Dubecký, CSc.
odborný asistent

Ing.
Andrea Millerová
externý pedagóg

PhDr.
Juraj Miškov
externý pedagóg

Mgr.
Roman Lipták
externý pedagóg

katedra mediálnej komunikácie

vedúci katedry

Mgr.
Peter Drobka, PhD.
poverený vedením katedry

členovia katedry

prof. Dr.
Andrey Rikhter, Dr. Sc.
profesor

prof.
Dmitry Strovsky, DrSc.
profesor

Mgr.
Peter Drobka, PhD.
odborný asistent

Mgr. et Mgr.
Lucia Boledovičová
externý pedagóg

Mgr.
Daniel Krajcer
externý pedagóg

Mgr.
Daniel Modrovský
externý pedagóg