24. mája 2017

Nové zloženie Vedeckej rady AM

Po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 vykonal zmeny v zložení Vedeckej rady AM.