Informácia pre autorov

Časopis AM Journal uverejňuje vedecké texty, teoretické a výskumné štúdie, články, diskusie, recenzie, príspevky z konferencií a učebné texty zodpovedajúce zameraniu časopisu. Primárne sa orientuje na oblasti mediálnych štúdií a marketingovej komunikácie. AM Journal vychádza dvakrát ročne. Príspevky na recenzné posúdenie prijíma v slovenskom, českom a anglickom jazyku. O prijatí textu a jeho publikovaní rozhoduje redakčná rada na základe výsledkov anonymného recenzného konania minimálne dvomi recenzentmi.

Autorovi sa výsledok recenzného konania oznámi spravidla do 2 mesiacov. Príspevky sú prijímané priebežne.

Rozsah textov:

Štúdie: 10 – 25 normostrán
Recenzie: 5 – 10 normostrán
Informácie: 2 – 5 normostrán

1 normostrana = 1.800 znakov s medzerami

Texty prijímame vo formáte Word (*.doc, *.docx, *.rtf). V prípade, ak ide o preklad, je potrebné uviesť aj meno prekladateľa textu. Súčasťou štúdie je aj resumé v anglickom jazyku v rozsahu od 10 do 30 riadkov, ako aj kľúčové slová. Zároveň je potrebné uviesť krátku charakteristiku autora textu a kontakt, t. j. e-mail, adresu pracoviska, tel. číslo, prípadne odkaz na internetovú stránku. Príspevky je potrebné zaslať na email: amjournal@akademiamedii.sk

Odporúčame riadiť sa normou STN ISO 690.

Názorná ukážka úpravy textu príspevku sa nachádza TU.

Šéfredaktor: doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD.