Akademická knižnica Akadémie médií (AK AM) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a predovšetkým poradenským pracoviskom AM, ktorého poslaním je podpora výučby, vedecko-výskumného procesu a tvorby podmienok pre podporu vzdelávania a štúdia na AM.

AK AM poskytuje knižnično-informačné služby akademickým pracovníkom AM a študentom všetkých foriem štúdia na AM v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom AK AM.

AK AM buduje a intenzívne rozširuje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou všetkých dostupných študijných odborov na AM.

Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný ONLINE KATALÓG.

Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu AK AM tvorí:
– odborná knižná literatúra,
– periodická literatúra,
– záverečné a kvalifikačné práce,
– databáza evidencie publikačnej činnosti,
– elektronické informačné zdroje.

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 11:00 – 15:00
STREDA: 11:00 – 15:00
PIATOK: 11:00 – 13:00

Kontakt:
kniznica@akademiamedii.sk
+421 (0)2 526 228 41