• Štatút Akadémie médií
  • Študijný poriadok Akadémie médií
  • Koncepcia dlhodobého rozvoja Akadémie médií
  • Zásady výberového konania
  • Smernica rektora k záverečným prácam
  • Smernica rektora k rigoróznemu konaniu
  • Smernica rektora k hodnoteniu kvality vzdelávania
  • Knižničný poriadok a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AM
  • Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice AM