4. septembra 2017

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nie je zamestnancom, riaditeľom, ani štatutárnym orgánom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n. o. (AM, n. o.) a ani povereným rektorom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM). Nakoľko JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nezastupuje AM,

Zistite viac
7. augusta 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú dňa 31.08.2017 od 12:30 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
2. júla 2017

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že Správna rada AM, n. o. dňa 30.06.2017 zrušila poverenie JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M., ktoré mu bolo udelené na výkon funkcie a právomocí rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Zároveň ďakujeme JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. za jeho doterajšiu spoluprácu. Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej

Zistite viac
30. júna 2017

Poďakovanie

V mene všetkých absolventov, ich rodičov a celého tímu Akadémie médií (AM), chcem týmto úprimne poďakovať riaditeľovi AM Mgr. Erikovi Mikurčíkovi, MBA za to, že svojimi manažérskymi rozhodnutiami, prístupom, vytrvalosťou a predovšetkým značnou finančnou investíciou umožnil, aby mohli študenti záverečných ročníkov úspešne ukončiť svoje niekoľkoročné štúdium na AM. Zároveň týmto ďakujem Ing. Zuzane Kalmanovej, FCCA,

Zistite viac
28. júna 2017

Termín slávnostných promócií

Nakoľko po intenzívnej práci boli plne odstránené všetky technické problémy, ktoré spôsobili pôvodný odklad termínu konania slávnostných promócií úspešných absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia na AM, tieto sa uskutočnia v pôvodnom terníne dňa 30.06.2017 v Hoteli Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Začiatok promócií sa uskutoční od 10:00 hod., pričom absolventi sú povinní sa dostaviť na 09:00 hod., kedy

Zistite viac
20. júna 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú v dňoch 22.06.2017 a 23.06.2017 od 09:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
9. júna 2017

Magisterské štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov magisterského študijného programu prebehnú na dňa 12.06.2017 od 09:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
1. júna 2017

Štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že z objektívnych organizačno-technických dôvodov došlo k posunu termínu štátnych záverečných skúšok študentov bakalárskeho študijného programu. Štátne záverečné skúšky študentov AM prebehnú na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave a to v týchto dňoch: – Mgr. študijný odbor Mediálne štúdiá: 12.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. (na 3. poschodí) – Bc. študijný

Zistite viac
24. mája 2017

Nové zloženie Vedeckej rady AM

Po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 vykonal zmeny v zložení Vedeckej rady AM.

Zistite viac
23. mája 2017

Noví prorektori AM

Po kladnom vyjadrení Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 poverí funkciou prorektora pre vedu a výskum prof. Dr. Andreya Rikhtera, Dr. Sc. a dňa 01.06.2017 poverí funkciou prorektora pre vzdelávanie Mgr. Vladimíra Bačišina, PhD.

Zistite viac