Akadémia médií Bratislava

Od roku 2011 pripravujeme študentov na úspešné uplatnenie v mediálnej a marketingovej praxi. Preto sa na fungovaní školy a tvorbe predmetov podieľajú nielen významní akademici, ale predovšetkým skúsení odborníci z brandže. Akademický rok 2016/2017 štartujeme v reprezentatívnych priestoroch na Zámockej 34 v Bratislave. Zažite s nami vzdelávanie novej generácie!

Aktuality

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nie je zamestnancom, riaditeľom, ani štatutárnym orgánom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n. o. (AM, n. o.) a ani povereným rektorom AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM). Nakoľko JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. nezastupuje AM,

4. septembra 2017
Zistite viac »
Aktuality

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú dňa 31.08.2017 od 12:30 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

7. augusta 2017
Zistite viac »
Aktuality

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že Správna rada AM, n. o. dňa 30.06.2017 zrušila poverenie JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M., ktoré mu bolo udelené na výkon funkcie a právomocí rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Zároveň ďakujeme JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. za jeho doterajšiu spoluprácu. Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej

2. júla 2017
Zistite viac »
Aktuality

Poďakovanie

V mene všetkých absolventov, ich rodičov a celého tímu Akadémie médií (AM), chcem týmto úprimne poďakovať riaditeľovi AM Mgr. Erikovi Mikurčíkovi, MBA za to, že svojimi manažérskymi rozhodnutiami, prístupom, vytrvalosťou a predovšetkým značnou finančnou investíciou umožnil, aby mohli študenti záverečných ročníkov úspešne ukončiť svoje niekoľkoročné štúdium na AM. Zároveň týmto ďakujem Ing. Zuzane Kalmanovej, FCCA,

30. júna 2017
Zistite viac »

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Kalendár

Päť rokov na Akadémii médií bolo pre mňa obohacujúcich nielen kvôli skvelým vzťahom so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti okrem toho neboli iba zhlukom faktov, ale dali sa aplikovať priamo do praxe. To považujem za mimoriadny prínos.

Mgr. Marek Kravjar

novinár

V škole sme mali naozaj odborníkov z praxe. Ale na našej alma mater sa mi najviac aj tak páčila jej komornosť. Menšie študijné skupiny umožňovali naozajstný kontakt s prednášajúcimi. Ale napríklad aj to, že sa pred otázkou nedalo skryť.

Mgr. Katarína Neveďalová

bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

Akadémia médií ma do profesionálneho života vyzbrojila nielen množstvom vedomostí! Naučila ma, že knihy sú super, ale skúsenosti pedagógov z tejto školy sú na nezaplatenie. Ak by som si mala opäť vybrať vysokú školu, moja voľba by bola rovnaká.

Mgr. Ľubica Bohušová

Spojte sa s nami

Partneri